Verwijzing door derden

Verwijzing vanuit wetgeving

Voor de Wlz loopt de verwijzing via de CIZ en naar verwachting per januari 2016 voor cliënten via de eigen verpleegkundige van Norschoten .

Voor de Wmo verloopt de verwijziging via de gemeente. De cliënt kan bij een pgb rechtstreeks met het cliëntservicebureau afspraken maken.

Voor de  Zvw vergoedt de zorgverzekeraar alleen behandelingen via een geldige verwijzing van de huisarts, medisch specialist of andere door de zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer.

Verwijzing vanuit professionals

Verwijzing door huisarts voor:

  • geriatrische revalidatiezorg
  • Subsidieregeling tijdelijk eerstelijns verblijf
  • hospicezorg (palliatieve zorg)
  • Eerstelijnszorg voor de volgende disciplines: fysiotherapie, ergotheratie, logopedie, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, diëtist

Verwijzing door specialist

  • De DBC-geriatrische revalidatie
  • eerstelijnszorg
  • aangever zijn voor vraag Wlz-zorg
  • hospice/palliatieve zorg

Verwijzing door maatschappelijk werk of ouderenadviseur gemeente

 

 

 

Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie. Uw wens staat centraal en wij sluiten aan als het gaat om zorg, behandeling, welzijn en wonen.